Samenwerking met terreinbeheerders en natuurorganisaties

Leden van partners profiteren van korting

Voor de realisatie van het boek zijn we nadrukkelijk de samenwerking aangegaan met terreinbeheerders en natuurorganisaties. Bijvoorbeeld voor financiering, promotie of het geven van inhoudelijke input. Leden of donateurs van deze partners krijgen de mogelijkheid om het boek met korting aan te schaffen. Hiervoor is een kortingscode beschikbaar. Leden kunnen online afrekenen de code ‘ledenkorting’ gebruiken en krijgen dan 10 euro korting. Hieronder vindt u een overzicht van alle partners.

Bestel boek

AVN

Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage en omstreken

Den Haag heeft een eigen natuurbeschermingsorganisatie. In de afgelopen 9 decennia volgt de AVN alle ontwikkelingsplannen in de stad en is voortdurend in overleg met gemeente en andere overheden om de kwaliteit van het Haagse groen te beschermen en te verbeteren. Vele Haagse burgers hebben zich actief ingezet voor de organisatie. Boomdeskundigen, biologen en geografen werken samen met organisatiedeskundigen en juristen. Het is die bundeling van competenties die de AVN tot een slagvaardig instrument binnen de natuurbescherming maakt.

website

"De AVN stelt zich al 90 jaar ten doel om de kwaliteit van het groen in Den Haag en randgemeenten te behouden."

Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek

Onderzoek op het raakvlak van kustverdediging en natuurbeheer

Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek is een advies- en onderzoeksbureau dat zich richt op beleids- en beheersondersteunend onderzoek ten behoeve van duin-, waterkering- en stuifzandbeheerders. Het bureau is in 1997 opgericht door Dr S.M. (Bas) Arens. Bas Arens is opgeleid als fysisch geograaf aan de universiteit van Amsterdam, en heeft zich tijdens zijn promotieonderzoek gespecialiseerd in geomorfologische processen in de kustduinen. Bureau Arens wordt regelmatig gevraagd om advies, bijvoorbeeld t.b.v. kustvisie Noord-Holland, duinverzwaring Voorne, reactivatie-experimenten in Kennemerland, zwakke schakels Delfland, beheerplannen Natura 2000, effecten Maasvlakte 2 op Duinen Voorne en Goeree.

website

"In een gezond duingebied spelen dynamische processen een belangrijke rol."

Evides Waterbedrijf

Evides biedt wateroplossingen, betrouwbaar en innovatief.

Evides Waterbedrijf levert 24 uur per dag 365 dagen per jaar, veilig, schoon én smakelijk drinkwater aan 2,5 miljoen klanten en het bedrijfsleven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. Evides maakt betrouwbaar drinkwater van waterbronnen uit de natuur. We winnen daarvoor oppervlaktewater en grondwater en gebruiken we de natuurlijke zuivering van de duinen. De natuur is de beste bescherming van deze bronnen. In totaal heeft Evides 825 hectare natuurgebied, dat wij samen met samenwerkingspartners beheren en waar we met natuurprojecten de natuurwaarden verhogen.

website

"Natuur is de beste bescherming van waterbronnen."

Floron

25 jaar ervaring in onderzoek van Nederlandse planten

FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) zet zich al 25 jaar in voor onderzoek naar en bescherming van Nederlandse wilde flora. Hierbij krijgt het landelijk bureau hulp van honderden vrijwilligers die door het hele land actief zijn. Vanuit regionale districten worden projecten en activiteiten gecoördineerd, met ondersteuning door het landelijk bureau in Nijmegen. Naast ondersteuning van vrijwilligers geeft FLORON voorlichting en advies, voert ecologisch onderzoek en beschermt plantensoorten en hun leefgebieden.

website

" FLORON voelt zich als expert-organisatie sterk bij dit boek betrokken en levert kennis, kaarten en teksten."

Gemeente Den Haag

Westduinpark en Wapendal, een uniek natuurgebied in eigen stad

Het Westduinpark en Wapendal maken deel uit van het toekomstige Nationaal Park Hollandse Duinen. Het Westduinpark ligt tussen zee en stad. Het aaneengesloten duingebied verbindt Kijkduin met Scheveningen. Daarmee is dit een van de grootste groengebieden in Den Haag. Het Westduinpark en Wapendal zijn ontstaan door een eeuwenlang samenspel van zand, zee en wind. Hiermee vormen de duinen een dynamisch, levend en afwisselend landschap. Het natuurgebied is ongeveer 245 hectare groot en heeft een belangrijke betekenis voor Den Haag op het gebied van natuur, recreatie en cultuurhistorie.

website

"Den Haag is trots op haar bijzondere duingebieden en de vele vrijwilligers die helpen om de natuur en cultuurhistorie te beschermen."

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bescherming van het land tegen het water, tegen wateroverlast en watertekort

Elke dag werken wij aan de bescherming van het land tegen het water, tegen wateroverlast en watertekort, voor schoon en gezond oppervlaktewater en voor veilige (vaar)wegen. Dit doen wij in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal: Hollands Noorderkwartier. Als waterbeheerder is het werk van het Hoogheemraadschap voor o.a. de Hondsbossche Duinen tussen Petten en Camperduin van groot belang. Zij ondersteunen de teksten in het boek over verstuivingsprojecten en de Hondsbossche duinen.

website

"Wij proberen rekening te houden met ieders belang, maar het algemeen belang (de veiligheid) staat altijd voorop."

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

Bevordering van kennis over planten

Het doel van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging (KNBV) is de kennis over planten, in zijn breedste betekenis, te bevorderen. Dit betekent dat onderzoek en onderwijs in uiteenlopende vakgebieden, variërend van plantenecologie, plantentaxonomie en vegetatiekunde tot plantenfysiologie en moleculaire plantkunde door de vereniging worden gestimuleerd. De vereniging organiseert lezingen en excursies, stelt subsidies beschikbaar voor wetenschappelijke activiteiten van leden en geeft het wetenschappelijk tijdschrift ‘Plant Biology’ uit.

website

"De KNBV is opgericht op  15 augustus 1845 en is daarmee één van de oudste wetenschappelijke verenigingen in Nederland."

Landschap Noord-Holland

Samen maken we Noord-Holland mooier

Wat in 1936 begon als kleine stichting is uitgegroeid tot een breed maatschappelijk Noord-Hollands natuurnetwerk. Inmiddels beschermen we 96 kleine en grotere natuurgebieden en unieke landschappen, waar we mensen van laten genieten. Met meer dan 80 jaar kennis en ervaring in ecologisch beheer én een regionaal netwerk dat we in al die jaren hebben opgebouwd. En dankzij de steun van vele tienduizenden donateurs, vele duizenden vrijwilligers en tientallen sponsors, bewoners, overheden en bedrijven in heel de provincie. Samen maken we Noord-Holland mooier!

website

"We zorgen voor unieke duinhabitats en de daarbij behorende biodiversiteit."

PWN

PWN helpt de duinen te beschermen, herstellen en ontwikkelen

PWN zorgt ervoor dat de duinen gezond blijven en houdt de rijkdom aan flora en fauna in het duin in stand. Wij beheren meer dan 7.000 hectare schitterend natuurgebied tussen Zandvoort en Bergen: het Noordhollands Duinreservaat, het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en landgoed Marquette. We doen regelmatig onderzoek om onze kennis te vergroten en processen in kaart te brengen. Zo maken we weloverwogen keuzes in natuurbeheer. Bij de uitvoer van de werkzaamheden, werken we niet alleen met onze eigen werknemers, maar worden we geholpen door onze vrijwilligers.

website

"De Noord-Hollandse duinen zijn onmisbaar in de drinkwatervoorziening."

Stichting Duinbehoud

Belangenorganisatie voor bescherming van de duinen

Stichting Duinbehoud is een onafhankelijke landelijke organisatie voor de bescherming van de duinen. Zij komt op voor de natuurbelangen langs de Nederlandse kust en voor de belangen van mensen die van deze natuur willen genieten. Door het voeren van acties, overleg en juridische procedures probeert Duinbehoud de natuur langs de kust te versterken. Zij stuurt regelmatig adviezen naar de overheid en naar beheerders om de natuur beter te beschermen of om nieuwe natuurgebieden in te richten.

website

" Stichting Duinbehoud draagt bij aan dit project omdat het van grote betekenis is voor het draagvlak onder haar werk."

Stichting De Hooge Weide

Particuliere natuur bij Noord-Hollandse duinen

Stichting De Hooge Weide is 15 jaar geleden opgericht met als doel om natuur een kans te geven op de weilanden van Tine en Jan de Ruijter in Bakkum. Om zo de continuïteit van deze natuurgebieden te verzekeren. Een deel van de gebieden  is ingericht met poelen en aflopende slootkanten en heeft een botanische doelstelling. Stichting De Hooge Weide heeft ook terreinen in de Castricummerpolder. Hier richt het beheer zich op herstel en behoud van de weidevogelpopulaties. Met groot succes! De projecten van De Hooge Weide zijn op de eerste plaats bedoeld voor herstel van de soortenrijkdom in de natuur en behoud van het typische Noord-Hollandse landschap.

website

"De mens heeft een te groot beslag gelegd op de natuur; er moet een ommekeer in gang worden gebracht"

Stichting EIS

Kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden

Stichting EIS is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. We hebben een brede kennis over de ecologie, verspreiding en bescherming van ongewervelden. Het bureau werkt samen met ruim 1400 vrijwilligers verdeeld over meer dan 50 werkgroepen, elk gericht op een specifieke diergroep. Door dit netwerk van specialisten en vrijwilligers hebben we naast goede kennis over populaire groepen zoals libellen en sprinkhanen ook ruime expertise met betrekking tot andere insecten en ongewervelden.

website

"Insecten en andere ongewervelde dieren zijn onmisbaar in de duinen en krijgen dus een welverdiende plaats in dit boek."

Too Many Words

Infographics and branding

Too Many Words visualiseert kennis over de natuur, landschap en biologische processen. Kaarten voor overzicht, infographics voor inzicht en websites voor meer diepgang. De natuur is een inspiratiebron of een energiebron… En soms een plek om heerlijk uit te waaien. Daarom werken we graag mee met projecten die helpen deze plekken te beschermen en te begrijpen.

website

"Heldere lettertypes en figuren die de boodschap ondersteunen. Alle aspecten zorgen voor een vloeiend verhaal, zodat op het juiste moment de juiste informatie opvalt."

Uitgeverij Natuurmedia

Vernieuwende en betaalbare natuurboeken + websites

Uitgeverij Natuurmedia streeft naar  mooie en informatieve boeken over natuur, landschap en geschiedenis. Natuurmedia bundelt en verbeeldt kennis: op papier, als e-book, als korte film of op internet. De uitgeverij brengt zowel populairwetenschappelijke titels uit als ‘klassieke’ natuurboeken. Natuurmedia werkt bij haar uitgaven  nauw samen met wetenschappers en maatschappelijke organisaties of verenigingen. Bekende uitgaven zijn de boeken uit de reeks Duinen en Mensen, ‘ Niet zonder elkaar – bloemen en insecten’ (Jan Wolkers prijs 2015) en Botanische tuinen in Nederland. De uitgeverij heeft geen winstoogmerk. We proberen bij elk boek wel iedereen redelijk te betalen, maar leunen altijd ook op professionals die niet elke minuut willen calculeren.

website

"Natuurmedia in initiatiefnemer van dit project en verzorgt hoofdredactie, fondswerving, productie, marketing en verkoop via alle denkbare kanalen: van bezoekerscentrum tot webshops."

Vlinderstichting

Behoud en herstel van vlinders en libellen

De Vlinderstichting is dé organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt. We maken ons sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa. Vlinders en libellen zijn een onlosmakelijk onderdeel van de natuur. Daarom moeten ze overal waar ze thuishoren ook daadwerkelijk te vinden zijn. Met onze kennis willen we iedereen ondersteunen, die aan de realisatie van een natuur vol vlinders en libellen kan bijdragen.

website

"De Vlinderstichting schrijft in het boek over de laatste trends en maakt mooie portretten van 'echte' duinvlinders."

WandelZoekpagina

Ontdek Nederland met meer dan 5000 gratis wandelroutes

Wandelzoekpagina biedt wandelaars informatie over wandelen in Nederland, meer dan 5000 dag­wandelin­gen, wandelkaarten, stads­wandelingen, GPS-wandelin­gen, themawandelingen en meerdaagse wandeltochten,

website

"WandelZoekpagina biedt gratis wandelroutes, waaronder hotspots uit het boek Bloeiende Duinen "

Zuid-Hollands Landschap

4500 hectare natuur, verdeeld over meer dan 100 natuurgebieden.

Het Zuid-Hollands Landschap is een natuurbeschermingsorganisatie in de drukste provincie van het land. Wij stellen natuur veilig door gebieden aan te kopen, deze te onderhouden en voor iedereen toegankelijk te maken. Dat doen we al sinds de oprichting van de stichting op 12 juli 1934! Dankzij de hulp van vele vrijwilligers, 50.000 Beschermers en bedrijfsvrienden maken we Zuid-Holland steeds een beetje mooier.

website

"Het Zuid-Hollands Landschap zet zich in om meer lokale natuur veilig te stellen. Elke aankoop brengt ons dichterbij ons doel: 10% beschermde natuur in Zuid-Holland. "