Een bijzondere reis door de Nederlandse duinen

Hoe gaat het met het meest veelzijdige ecosysteem in ons land?

De duinen zijn onovertroffen veelzijdig. Het is het rijkste ecosysteem van ons land. ‘Bloeiende duinen’ neemt lezers mee op reis langs de Nederlandse kust. Tijdens deze tocht door Zeeland, Holland en Friesland besteden we veel aandacht aan de natuur die we onderweg tegenkomen. De focus ligt bij wilde planten, maar ook paddenstoelen, mossen en relaties van planten met de fauna krijgen een plek in dit boek. We brengen de laatste trends in kaart. Met opmerkelijke onderzoeksresultaten en herstelprojecten. Het kustlandschap is sterk in beweging. Het wordt een fantastische reis, waarvoor we u graag uitnodigen!

Wilt u de volledige inhoudsopgave ontvangen? Stuur dan een bericht.

STUUR EEN BERICHT

“Bloeiende Duinen behandelt de gehele Nederlandse kust. In totaal meer dan 250 km en 48.000 hectare!”

1. De gebieden

Inclusief de mooiste 'hotspots' in de Nederlandse duinen

Het project ‘Bloeiende duinen’ maakt een reis langs de Nederlandse kust. Van het Zwin in het zuiden tot Rottumeroog in Friesland. In totaal worden in het boek meer dan 20 gebieden in detail beschreven, verdeeld naar drie regio’s: Zeeuwse, Hollandse en Friese duinen. Met de hulp van beheerders, onderzoekers en experts creëren we actueel beeld van elke regio. Inclusief overzichtelijke kaarten! Ook bespreken we een aantal ‘hotspots’. Dit zijn bijzondere, vrij toegankelijke terreinen met een rijkdom aan duinplanten. Zo kunnen lezers ook zelf op pad om de duinflora te ontdekken. Hieronder vindt u een lijst met de gebieden. Voor de geografische afbakening hebben we ons laten inspireren door de indeling van Europees belangrijke natuurgebieden: Natura 2000.

 • Zwin & Kievittepolder
 • Walcheren
 • Kop van Schouwen
 • Grevelingen
 • Duinen Goeree & Kwade Hoek
 • Voorne
 • Rotterdamse & Hoekse duinen
 • Solleveld & Haagse duinen
 • Meijendel & Berkheide
 • Coepelduynen
 • Amsterdamse Waterleiding Duinen
 • Nationaal Park Zuid-Kennemerland
 • Noordhollands Duinreservaat
 • Schoorl & Pettemerduinen
 • Noordkop & Zwanenwater
 • Texel
 • Vlieland
 • Terschelling
 • Ameland
 • Schiermonnikoog
 • Rottum

Drie regio's: delta, vasteland en wadden

© Luchtfoto Rijskwaterstaat / Joop van Houdt

“65% van alle Nederlandse planten komt voor in de duinen. Bloeiende Duinen vertelt het verhaal van de meest bijzondere duinplanten.”

2. De planten

Van algemene, dominerende soorten tot kleine, kwetsbare miniplantjes

Planten spelen een belangrijke rol in de Nederlandse duinen. Ze zijn een veelzijdig vertrekpunt voor allerlei, interessante verhalen. In het boek ‘Bloeiende duinen’ komen tientallen soorten aan bod. Van algemene duinplanten als helm en duindoorn tot zeldzaamheden als dwergbloem en rozenkransje. Van nieuwkomers tot ijstijdrelicten. We kijken naar sterke, dominerende planten die het landschap vormgeven. Maar ook naar kleine, kwetsbare miniplantjes die hoge eisen stellen aan hun omgeving en beheer. Op elke centimeter is er weer iets anders te ontdekken. Van de circa 1.500 wilde planten die uit het duin bekend zijn, bespreken we de meest veelzeggende.  Met kaartjes en trends. De (voorlopige) lijst met soorten vindt u hieronder.

 • Aardbeiklaver
 • Amerikaanse vogelkers
 • Armbloemige waterbies
 • Bezemkruiskruid
 • Biestarwegras
 • Bitterkruidbremraap
 • Blauwe zeedistel
 • Cranberry
 • Dauwbraam
 • Dennenorchis
 • Drienervige zegge
 • Duinaveruit
 • Duindoorn
 • Duinkruiskruid
 • Duinriet
 • Duinroos
 • Duinsterretjes
 • Duinviooltje
 • Duinwespenorchis
 • Dwergbloem
 • Dwergvlas
 • Echt bitterkruid
 • Eenstijlige meidoorn
 • Egelboterbloem
 • Fraai duizendguldenkruid
 • Geelhartje
 • Gelobde maanvaren
 • Gesteelde zoutmelde
 • Gevlekte orchis
 • Gewone dophei
 • Gewone vleugeltjesbloem
 • Glad parelzaad
 • Groenknolorchis
 • Harlekijn
 • Heemst
 • Heidekartelblad
 • Helm
 • Herfstbitterling
 • Hertshoornweegbree
 • Hondskruid
 • Hondsviooltje
 • Jakobskruiskruid
 • Kandelaartje
 • Kegelsilene
 • Klein wintergroen
 • Kleine keverorchis
 • Kleine pimpernel
 • Kleverige ogentroost
 • Klokjesgentiaan
 • Knopbies
 • Kraaihei
 • Kruipwilg
 • Kruisbladgentiaan
 • Kruisdistel
 • Kwelderzegge
 • Lamsoor
 • Moeraskartelblad
 • Moeraswespenorchis
 • Muizenoor
 • Muurpeper
 • Nachtsilene
 • Oeverkruid
 • Ondergedoken moerasscherm
 • Oorsilene
 • Parnassia
 • Rode ogentroost
 • Rond wintergroen
 • Rozenkransje
 • Ruig viooltje
 • Ruwe klaver
 • Schorrenzoutgras
 • Slanke gentiaan
 • Stijve moerasweegbree
 • Stijve ogentroost
 • Stofzaad
 • Strandduizendguldenkruid
 • Struikhei
 • Teer guichelheil
 • Veldgentiaan
 • Verfbrem
 • Vleeskleurige orchis
 • Vlozegge
 • Voorjaarshelmkruid
 • Walstrobremraap
 • Weegbreefonteinkruid
 • Welriekende nachtorchis
 • Welriekende salomonszegel
 • Wilde kamperfoelie
 • Wilde kardinaalsmuts
 • Zachte haver
 • Zanddoddegras
 • Zandviooltje
 • Zandzegge
 • Zeegroene zegge
 • Zeeraket
 • Zeerus
 • Zeevenkel
 • Zeewinde
 • Zeewolfsmelk
 • Zilte rus
 • Zomereik

“Het boek behandelt alle relevante en actuele thema’s die bepalend zijn voor de ecologische rijkdom van de Nederlandse duinen”

3. De thema's

Actuele ontwikkelingen, herstelprojecten, aansprekend onderzoek en nog veel meer!

Algemene thema’s zoals waterwinning, bebossing en natuurlijke duinprocessen krijgen uiteraard een plek in dit boek. We staan ook stil bij de diverse vormen van beheer (zoals begrazing) en de de resultaten van grote herstelprojecten. Zowel de positieve ontwikkelingen als bedreigingen komen aan bod. Wat zijn de grote lijnen van herstel? Meer verstuiving, minder wateronttrekking, beter beheer? Maar werken die ook echt? Dit boek maakt de balans op.

Een aantal thema’s is nog afhankelijk van financiering. Hier zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met natuurorganisaties. Via sponsoring hopen we de redactionele uitwerking van deze thema’s mogelijk te maken!

De thema’s met een rode markering zijn afhankelijk van sponsoring. Ze worden alleen opgenomen in het boek bij voldoende financiering.

 • Duinen zijn top
 • Structuur in het zand
 • Cruciale milieufactoren
 • Hoe werkt het duin
 • Het duin van nature
 • De grote tien
 • Duinhabitats
 • Herkomst duinplanten
 • De oudste duinbeelden
 • De grote historische stappen
 • Konijnen
 • Spaken in het wiel
 • Veelvormig beheer
 • Begrazing
 • Herstel verstuivingsdynamiek
 • Zandsuppleties en verandering in de flora
 • Welkome vreemdelingen, ongewenste gasten & inburgeraars
 • De kwetsbaarheid van plant-insectrelaties
 • Duinvlinders
 • Deltaduinen
 • Waterdunen
 • Project Slim omgaan met zand
 • Nationaal Park Deltagebied
 • Vastelandsduinen
 • Zeedorpen
 • Binnenduinrand als schatkamer
 • Herstelprojecten binnenduinrand 
  • Lentevreugd
  • Leyduin
  • Duinpolders Bakkum
  • Callantsoog
  • Den Helder
  • Texel
 • Natuur en kunst: de verbinding Voorlinden-Meijendel
 • Landgoederen
 • Spanjaardsduin
 • Zandmotor
 • Open het duin (zeereep opnieuw dynamisch)
 • Stop de pompen (hydrologisch herstel)
 • Kerf 20 jaar: doel gehaald?
 • Nieuwe Hondsbossche Duinen
 • Nationaal Park Hollandse Duinen
 • Waddenduinen
 • Eilandstaarten en washovers
 • Nationaal Park Waddengebied
 • Trends bij duinpaddenstoelen
 • Hoe gaat het met de duinflora?
 • Onderzoekers en waarnemers
 • Golfbanen en duinnatuur
 • De beweging van planten
 • Werkende duinen, waar zijn die goed voor?
 • Goede wijn behoeft geen krans

Benieuwd hoe de gebieden, planten en thema's samen komen in het boek? Vraag per e-mail de volledige inhoudsopgave op.